Contact Us

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ  สาขา 1

เมกาบางนา ชั้น 1 (หน้าโฮมโปร) โซน Smart Kids

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ  สาขา 2

เอ็มควอเทีย ชั้น 2 โซน Emjoy

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ  สาขา 3

เซ็นทรัล อยุธยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม :

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

เมกาบางนา ชั้น 1 (หน้าโฮมโปร) โซน Smart Kids

Copyright © 2020 Haole Chinese Language School