OUR NEWS

ข่าวสารจากห่าวเลอ

พานักเรียนไปสอบ YCT, HSK

โรงเรียน สอนภาษาจีน ห่าวเลอมีกำหนดการจะพานักเรียนไปสอบ YCT และ HSK 

YCT ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 และ HSK ในวันที่ 20 มีนาคม 2564

ทางโรงเรียนได้มีกำหนด ณ ตอนนี้ว่าเราจะเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

(อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องรอประกาศจาก ศบค อีกครั้ง)และทางโรงเรียนยัง

ปรับหลักสูตรให้มีการเรียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองที่ยังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์

covid19 ยังสามารถเริ่มเรียนผ่านออนไลน์ได้และสำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน

ทางโรงเรียนก็มีมาตรการในการทำความสะอาดอยู่เสมอ และรองรับนักเรียนไม่เกิน 6 คน

ต่อ 1 ห้อง และทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนทุกครั้งหลังใช้งานขอผู้ปกครองทุกท่าน

และน้องๆ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และพบกันเร็วๆ นี้ค่ะ

การเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

โรงเรียน สอนภาษาจีน ห่าวเลอมีกำหนดการ

จะพานักเรียนไปสอบ YCT และ HSK 

YCT ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

และ HSK ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ทางโรงเรียนได้มีกำหนด ณ ตอนนี้ว่าเราจะเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563(อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องรอประกาศจาก ศบค อีกครั้ง)และทางโรงเรียนยังปรับหลักสูตรให้มีการเรียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองที่ยังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ covid19 ยังสามารถเริ่มเรียนผ่านออนไลน์ได้และสำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน ทางโรงเรียนก็มีมาตรการในการทำความสะอาดอยู่เสมอ และรองรับนักเรียนไม่เกิน 6 คน ต่อ 1 ห้อง และทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนทุกครั้งหลังใช้งานขอผู้ปกครองทุกท่าน และน้องๆ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และพบกันเร็วๆ นี้ค่ะ

เด็กๆไปสอบ YCT ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

โรงเรียน สอนภาษาจีน ห่าวเลอได้พาเด็กๆไปสอบ YCT ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ เมกาบางนา

โรงเรียนสอนภาษาจีนห่าวเลอ

เมกาบางนา ชั้น 1 (หน้าโฮมโปร) โซน Smart Kids

ติดต่อเราทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2020 Haole Chinese Language School

สาขาเมกาบางนา

สาขาเอ็มควอเทีย

โรงเรียนสอนภาษาจีน,คอร์สเรียนภาษาจีน,เรียนพิเศษภาษาจีน,เรียนภาษาจีนออนไลน์,เรียนภาษาจีนตัวต่อตัว,สอนภาษาจีนเด็ก

ติดต่อเรา คลิกเลย !

สาขาเมกาบางนา

สาขาเอ็มควอเทีย